KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Do pobrania

Szanowni Państwo

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Stargardzie uprzejmie informuje, iż trwają zapisy dzieci do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018. 

Do klas I przyjmowane są:

 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2010) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2011) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do oddziałów przedszkolnych obowiązkowo zapisujemy dzieci urodzone
w 2011r.

Aby zapisać dziecko do klasy pierwszej lub oddziału przedszkolnego należy wypełnić kartę zgłoszenia (do pobrania na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły). W przypadku gdy dziecko będzie uczęszczać do przedszkola, innej szkoły lub przebywa za granicą uprzejmie proszę o telefoniczną informację: 91 573 17 37 wew.33 w godzinach 8-15

Zapisy: od  30 marca do 7 kwietnia 2017r.

 • do klasy I   odbywać się będą w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-15.00, czwartek 06.04.2017r.  10.00 – 17.00,
 • do oddziałów zerowych odbywać się będą w gabinecie pedagoga szkolnego
  poniedziałek: 9.00 – 13.00,
  wtorek: 9.00 – 10.30 oraz 12.15 – 13.00,
  środa: 14.30 – 17.00,
  czwartek: 10.00 – 11.00,
  piątek: 9.00 – 12.00.

Z poważaniem,
Elżbieta Witczak, dyrektor szkoły

Dokumenty do pobrania - dla klas 1:

Obwód Szkoły Podstawowej nr 7 im. Astrid Lindgren w Stargardzie

Regulamin  rekrutacji  dzieci  do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 7 im. Astrid Lindgren w Stargardzie w roku szkolnym 2017/2018

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej zamieszkałego w obwodzie szkoły (załącznik 1)

Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej (załącznik 2)

Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka wraz z rodzicem/prawnym opiekunem (załącznik 3)

Oświadczenie o miejscu zamieszkania w obwodzie szkoły krewnych dziecka /babci, dziadka/ (załącznik 4)

Dokumenty do pobrania - dla oddziałów 0:

Regulaminu rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Astrid Lindgren w Stargardzie  

Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego (załącznik 1) 

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7 (załącznik 2) 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka wraz z rodzicem/prawnym opiekunem (załącznik 3) 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania w obwodzie szkoły krewnych dziecka /babci, dziadka/ (załącznik 4)


W związku z wprowadzonymi zmianami w rozporządzeniu w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 23) każda legitymacja szkolna powinna być uzupełniona o  PESEL ucznia. Aby nie zmuszać placówek do natychmiastowej wymiany dokumentów, rozporządzenie wprowadza przepisy przejściowe, które umożliwiają korzystanie ze starych druków legitymacji jeszcze w roku szkolnym 2015/2016, ale pod pewnymi warunkami. Przepis stanowi, że na drugiej stronie legitymacji nad tekstem: "Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego", wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia. Modyfikacji dokona osoba upoważniona przez dyrektora szkoły, a dopisek opatrzy małą pieczęcią urzędową szkoły. Legitymacje, które wydano wcześniej, zachowają ważność do ukończenia szkoły przez ich posiadaczy. Jednak trzeba będzie je uzupełnić we wskazany wyżej sposób.

Serdecznie zapraszamy 21.05. do SP7 („kamczatka”) na godz. 16.30 rodziców uczniów klas 4-6 na spotkanie poświęcone prewencji środków odurzających. Zajęcia poprowadzi policjant ds. profilaktyki. 

 

 Wszelkie wpłaty można kierować na konto:

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”, ul. Łomiańska 5,

01-685 Warszawa, Bank BPH S.A. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615,

tytułem: 25031 Biernacki Jakub Stargard Szczeciński – darowizna na

pomoc i ochronę zdrowia