KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Do pobrania

W związku z wprowadzonymi zmianami w rozporządzeniu w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 23) każda legitymacja szkolna powinna być uzupełniona o  PESEL ucznia. Aby nie zmuszać placówek do natychmiastowej wymiany dokumentów, rozporządzenie wprowadza przepisy przejściowe, które umożliwiają korzystanie ze starych druków legitymacji jeszcze w roku szkolnym 2015/2016, ale pod pewnymi warunkami. Przepis stanowi, że na drugiej stronie legitymacji nad tekstem: "Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego", wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia. Modyfikacji dokona osoba upoważniona przez dyrektora szkoły, a dopisek opatrzy małą pieczęcią urzędową szkoły. Legitymacje, które wydano wcześniej, zachowają ważność do ukończenia szkoły przez ich posiadaczy. Jednak trzeba będzie je uzupełnić we wskazany wyżej sposób.

Serdecznie zapraszamy 21.05. do SP7 („kamczatka”) na godz. 16.30 rodziców uczniów klas 4-6 na spotkanie poświęcone prewencji środków odurzających. Zajęcia poprowadzi policjant ds. profilaktyki. 

 

 Wszelkie wpłaty można kierować na konto:

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”, ul. Łomiańska 5,

01-685 Warszawa, Bank BPH S.A. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615,

tytułem: 25031 Biernacki Jakub Stargard Szczeciński – darowizna na

pomoc i ochronę zdrowia