REGULAMIN RZECZNIKA PRAW UCZNIA

 

     „Granicą praw i wolności człowieka są prawa i wolności innych,
     dlatego w kontaktach międzyludzkich wszyscy musimy pamiętać,
     że nasze prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych".

 

        Prawo dziecka jest bardzo ważne, stanowi dobro chronione przez przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,  umowy,  międzynarodowe,  w tym szczególnie przez Konwencję o Prawach Dziecka, jak nasze wewnętrzne regulaminy. W Polsce taką osobą jest Rzecznik Praw Dziecka. Każde dziecko ma prawo do wychowania i dorastania w atmosferze miłości, bezpieczeństwa, poszanowania jego godności i osoby. Dlatego należy uświadamiać młodym ludziom, że mają swoje prawa.

W rodzinie dziecko czuje się bezpieczne, gdyż jego prawa realizowane są samoistnie poprzez identyfikację, przejmowanie  wzorców postępowania przekazywane  przez  rodziców,  tradycje rodzinne. W szkole natomiast o ich dobrym samopoczuciu, dobrym klimacie decydują w sposób podmiotowy nauczyciele.  Każdy uczeń w naszej szkole powinien znać i przestrzegać praw zawartych w Statucie Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. Na straży tych praw i obowiązków stoi Rzecznik Praw Ucznia w naszej szkole.

 

 ZADANIA I FUNKCJE RZECZNIKA PRAW UCZNIA

 1. Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole i poza nią.
 2. Zwiększanie świadomości prawnej dzieci.
 3. Działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów w regulaminach.
 4. Propagowanie praw ucznia w szkole.
 5. Współpraca z Samorządem  Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia.
 6. Świadczenie pomocy uczniom (jak korzystać z praw i szanować innych)
 7. Prowadzenie negocjacji między uczniem a nauczycielem lub innymi stronami sporu.
 8. Dbałość o przestrzeganie przez uczniów, nauczycieli, rodziców regulaminu szkoły i innych regulaminów.
 9. Pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudnych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami i poszanowaniem prawa i godności osobistej.
 10. Udostępnianie uczniom regulaminów  szkolnych i innych przepisów mówiących o prawach dziecka oraz wyjaśnianie ich sensu.
 11. Prowadzenie działań mediacyjnych w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych.
 12. Występowanie w interesie indywidualnym jak i grupowym.

 

SPOSOBY I ŚRODKI DZIAŁANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA

 1. Załatwianie indywidualnych i grupowych skarg uczniów.
 2. Udzielanie uczniom porad dotyczących ich praw i obowiązków.
 3. Współpraca z instytucjami i osobami działającymi na rzecz dziecka.
 4. Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających problemom w szkole.

 

UPRAWNIENIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA

 1. Nie wyręcza w obowiązkach wychowawców.
 2. Ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
 3. Podejmuje działania na wniosek stron (uczniów, nauczycieli, innych pracowników szkoły).

 

 

RZECZNIK PRAW UCZNIA

w Szkole Podstawowej nr 7 im. Astrid Lindgren w Stargardzie Szczecińskim

 

Nazywam się Dorota Jeske-Kukuła. Jestem nauczycielką matematyki, obecnie pełnię obowiązki wychowawcy klasy Vc. W roku szkolnym 2018/2019 pełnię funkcję Rzecznika Praw Ucznia dla uczniów klas 4-8. Staram się pomagać i wspierać uczniów naszej szkoły w codziennych, szkolnych trudnościach i problemach dotyczących relacji z kolegami oraz nauczycielami podczas indywidualnych rozmów oraz cotygodniowych spotkań w poniedziałki od 10:15 - 11:00 w sali 17.

Na I piętrze przy sali 17 będzie stała skrzynka, która będzie nazywała się   Skrzynka Życzeń. Do niej możecie wrzucać zapisane na kartkach prośby, życzenia, marzenia. Wszystkie z uwagą przeczytam i po konsultacji z dyrekcją szkoły oraz innymi nauczycielami będą w miarę możliwości realizowane. Mam ogromną nadzieję, że dzięki podjętym przeze mnie działaniom nasi uczniowie poznają Prawa Dziecka i Ucznia oraz wszyscy jako społeczność szkolna będziemy ich przestrzegać. 

RZECZNIK PRAW UCZNIA - to nauczyciel, którego rola polega na przestrzeganiu praw i obowiązków ucznia, rozwiązywaniu konfliktów na płaszczyźnie uczeń - nauczyciel, nauczyciel - uczeń oraz uczeń.

 

PLAN PRACY RZECZNIKA PRAW UCZNIA

 

1. Rola rzecznika:

 • propagowanie praw ucznia i dziecka,
 • reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
 • mediacja między stronami konfliktu,
 • doradzanie w sprawach konfliktowych,
 • podejmowanie współpracy z Samorządem Uczniowskim, wychowawcami, dyrektorem szkoły w przypadku wystąpienia sporu,
 • interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i udzielenie pomocy zgodnie z ustalonym trybem postępowania,

2. Podstawowe obowiązki rzecznika:

 • znajomość Statutu Szkoły, Regulaminem Samorządu Uczniowskiego oraz Konwencji Praw Dziecka,
 • dokonywanie analizy i oceny przestrzegania i poszanowania praw ucznia w szkole,
 • zajmowanie się przypadkami  naruszania praw ucznia w szkole,
 • mediacja między członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszania praw ucznia.

 

PLAN DZIAŁANIA:

 1. Pełnienie dyżuru w poniedziałki od godz.10:15 - 11:00.
 2. Upowszechnianie „Skrzynki próśb, życzeń i marzeń".
 3. Uaktualnianie gazetki Rzecznika Praw Ucznia.
 4. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
 5. Wyjaśnianie  niezrozumiałych punktów Statutu Szkoły, Konwencji Praw Dziecka czy innych dokumentów szkolnych.
 6. Pełnienie roli pośrednika w sporach między uczniami oraz uczniami, nauczycielami, rodzicami; dążenie do ich rozwiązania.
 7. Działania podejmowane z inicjatywy lub potrzeb  uczniów.
 8. Służenie radą i pomocą uczniom w rozwiązywaniu problemów.